Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Geluksvogels, gevestigd te Zutphen, Nederland. Versie geldig vanaf 19 maart 2021.

Vestigings- en bezoekadres

Schupstoel 5
7201 CZ Zutphen

Contactgegevens

0575 775903
info@wijzijngeluksvogels.nl
www.wijzijngeluksvogels.nl
KvK: 57104263
BTW: NL852439866B01
IBAN: NL70 TRIO 0777 8966 80
Artikel 1 – Definities en Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Geluksvogels/ Avonturen Beginnen, gevestigd te Zutphen, (hierna verder te noemen ‘Geluksvogels’), zijn deze Algemene voorwaarden (hierna verder te noemen ‘Voorwaarden’) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.wijzijngeluksvogels.nl. Op verzoek zenden wij een schriftelijk exemplaar toe.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden uitgesloten en worden deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Geluksvogels worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Geluksvogels worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Geluksvogels ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.6 Geluksvogels behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. In geval wijziging van onze Voorwaarden, dan vindt u op www.wijzijngeluksvogels.nl altijd de geldige versie.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Geluksvogels en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.

1.8 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2 – Aanbiedingen & overeenkomsten

2.1 Tenzij anders in het aanbod vermeld, zijn alle aanbiedingen van Geluksvogels vrijblijvend en behoudt Geluksvogels zich uitdrukkelijk het recht voor om, al dan niet vooraf aangekondigd, de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van de Klant door Geluksvogels. Geluksvogels is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Geluksvogels dit mede binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Aanbiedingen van en overeenkomsten met Geluksvogels kunnen alleen in de Nederlandse taal worden opgesteld.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle bij de producten genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Geluksvogels kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.3 Bestellingen worden conform tarieven op basis van gewicht en land van begunstigde verzonden.

3.4 Verzekerde of aangetekende verzending is mogelijk tegen meerprijs. Zoekgeraakte en/of beschadigde zendingen worden niet door Geluksvogels vergoed. Het is mogelijk om tegen meerprijs de bestelling verzekerd te laten verzenden, de zending is dan verzekerd tot € 500,- bij beschadiging of vermissing.

Artikel 4 – Bestelling & Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van de Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de Klant direct onze betalingsgegevens en een orderbevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt door:

 • Vooruitbetaling; Het volledige bedrag dient binnen zeven (7) dagen na de orderbevestiging betaald te zijn, tenzij anders overeengekomen. Alle informatie met betrekking tot overschrijving vindt de Klant terug in de orderbevestiging die hij per e-mail ontvangt na het plaatsen van zijn bestelling.
 • iDeal; Als de Klant toegang heeft tot internetbankieren kan hij via onze website op een veilige manier elektronisch de betaling van zijn bestelling voldoen. Tijdens het orderproces kiest de Klant voor de betaalmethode ‘iDeal’. Er opent zich een scherm waarbij men kan kiezen voor de bank waarbij men online bankiert. De Klant volgt dan de procedure die hij gewend is met betalingen via internetbankieren. Normaliter wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor het gebruik van iDeal worden door Geluksvogels geen transactiekosten doorberekend.

4.2 Zodra de orderbevestiging van de bestelling door de Klant is ontvangen, heeft hij de plicht deze op juistheid te controleren. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Geluksvogels daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging per e-mail in kennis te stellen

4.3 Afhankelijk van de betaalwijze wordt de bestelling vervolgens uitgevoerd zodra de betaling door Geluksvogels is ontvangen.

Artikel 5 – Levering

5.1 Geluksvogels streeft ernaar om bestellingen uiterlijk de volgende werkdag na ontvangst van de betaling te verzenden. Hiertoe is Geluksvogels echter niet verplicht. Geluksvogels is gerechtigd om bestellingen in delen te leveren.

5.2 De uiterste leveringstermijn is vijf (5) werkdagen na ontvangst van het totaalbedrag van de bestelling van de Klant, behalve voor zover de vertraging niet aan Geluksvogels kan worden toegerekend. Levering geschiedt via DHL of Fietskoeriers aan het door de Klant opgegeven adres. Bij verzending van de bestelling wordt de verzending onmiddellijk per e-mail aan de Klant bevestigd. Indien de Klant zijn bestelling niet binnen een redelijke termijn (± één week) heeft ontvangen, dient de Klant Geluksvogels hiervan per omgaande, doch uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de verzendbevestiging, per e-mail op de hoogte te stellen. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, zullen niet in behandeling worden genomen.

5.3 Voor internationale levering wordt een extra levertijd van circa twee (2) tot vier (4) werkdagen gehanteerd.

5.4 De opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.5 Verzending van de door de Klant bestelde artikelen geschiedt op uw eigen risico. Geluksvogels heeft geen invloed op eventuele vertraging, vermissing of foutieve sortering/bezorging van de postzending en kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Indien gewenst kan Geluksvogels uw bestelling verzekerd laten verzenden. Voor verzekerde zendingen worden extra kosten in rekening gebracht.

5.6 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Geluksvogels zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

5.7 Geluksvogels streeft ernaar om haar website zo actueel mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een product onverhoopt niet meer leverbaar is. In dat geval neemt Geluksvogels zo spoedig mogelijk contact met de Klant op.

Artikel 6 – Garantie

6.1 Geluksvogels geeft twee jaar garantie op alle producten, tenzij anders vermeld. Deze garantietermijn gaat in vanaf het moment dat de bestelling wordt afgeleverd op het door de Klant opgegeven adres. Garantieaanspraken kunnen enkel binnen de garantietermijn schriftelijk bij Geluksvogels worden ingediend met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur/pakbon.

6.2 Geluksvogels geeft, behalve de garantie zoals beschreven in Artikel 6.1, geen garantie op defecten en/of beschadigingen aan aanverwante artikelen. Op verlies van materialen die in de producten verwerkt zijn geeft Geluksvogels geen garantie tenzij dit binnen één week na ontvangst van het betreffende product plaatsvindt.

6.3 Garantieaanspraken gelden binnen het kader van wettelijke aanspraken en rechten. De Klant dient zelf zorg te dragen voor voldoende frankering/betaling van de retourzending. Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet in ontvangst genomen, waardoor restitutie van het totaalbedrag of reparatie van de inhoud van de retourzending niet uitgevoerd kan worden.

6.5 Als Geluksvogels besluit tot vervanging en de Klant een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. Het te repareren of te vervangen artikel dient door de Klant in een deugdelijke verpakking, bij voorkeur in originele verpakking, teruggezonden te worden.

6.6 Deze garantie is niet van toepassing indien:

 • het artikel bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade
 • wijzigingen aan het artikel zijn aangebracht
 • sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik
 • het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid
 • sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, natuurrampen etc.
 • Geluksvogels niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de garantie-aanspraak en het eventueel herstellen van het gebrek.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud & Risico

7.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst(en) aan Geluksvogels verschuldigd is, heeft voldaan.

7.2 Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de Klant over.

Artikel 8 – Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De Klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Geluksvogels geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Copyright; Alle rechten voorbehouden. Niets uit de website van Geluksvogels mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Geluksvogels.

Artikel 9 – Retourneren en ruilen van artikelen

9.1 Geluksvogels doet er alles aan om de Klant een perfect product te leveren. Mocht het bestelde artikel desondanks niet aan de verwachtingen van de Klant voldoen, dan kan hij binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling een e-mail richten aan webshop@wijzijngeluksvogels.nl. Indien binnen deze termijn door Geluksvogels geen schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Geluksvogels geacht ten aanzien van het geleverde volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

9.2 Artikelen die de Klant via www.wijzijngeluksvogels.nl heeft gekocht kunnen, conform de Wet Koop op Afstand, zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:

 • Deze artikelen uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering voor retourzending aan Geluksvogels aangemeld worden per e-mail.
 • De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd.
 • De artikelen, welke voor retour aangemeld zijn, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na aflevering van de bestelling op het bezorgadres aan Geluksvogels geretourneerd en door Geluksvogels ontvangen zijn.

9.3 Geluksvogels accepteert geen retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, met inachtneming van hetgeen gesteld in Artikel 11 lid 2.

9.4 De Klant is gehouden de te retourneren artikelen voor eigen kosten te verzenden.

9.5 Indien de Klant de gehele bestelling aan Geluksvogels retour zendt, zullen de gemaakte kosten voor het heenzenden, dat wil zeggen door Geluksvogels verzonden aan het door de Klant opgegeven afleveradres, geheel worden gecrediteerd. Wanneer de Klant besluit slechts een deel van zijn bestelling retour te zenden, dan blijven de voornoemde verzendkosten voor rekening van de Klant.

9.6 De retourzending zal na aanmelding én na ontvangst door Geluksvogels van het retour per e-mail bevestigd worden en binnen tien (10) werkdagen worden gecrediteerd.

9.7 De kosten voor extra verzendopties, zoals verzekerde verzending, worden bij retourzending van de bestelling niet gerestitueerd.

Artikel 10 – Klachten & reclames

10.1 Zodra het artikel door de Klant is ontvangen, heeft hij de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Geluksvogels daarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail in kennis te stellen, waarbij de klacht volledig en duidelijk omschreven moet zijn.

10.2 Mocht de door Geluksvogels geboden oplossing niet aan de verwachting van de Klant voldoen dan heeft hij het recht de volledige bestelling binnen zeven (7) dagen, zonder bijkomende kosten, te annuleren. Deze garantie vervalt wanneer:

 • artikelen gebruikt zijn
 • artikelen niet in originele verpakking retour gezonden worden
 • de Klant zelf heeft getracht een gebrek te herstellen
 • de Klant is afgeweken van de algemene gebruiksinstructies van het artikel

10.3 Mochten de klant en Geluksvogels het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

Artikel 11 – Annulering van de bestelling

11.1 Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. De Klant dient daartoe een e-mail te sturen aan webshop@wijzijngeluksvogels.nl. De orderannulering zal per e-mail door Geluksvogels bevestigd worden. Indien de Klant zijn geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Geluksvogels het betaalde bedrag uiterlijk binnen tien (10) werkdagen.

11.2 Indien de Klant niet binnen 24 uur na bevestiging de bestelling, of binnen veertien (14) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kan overleggen, dan is de Klant betalingsplichtig. Geluksvogels is gerechtigd kosten aan de Klant door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

Artikel 12 – Bestellingen & communicatie

12.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Klant en Geluksvogels, dan wel tussen Geluksvogels en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Klant en Geluksvogels, is Geluksvogels niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Geluksvogels.

Artikel 13 – Afbeeldingen & specificaties

13.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. De door Geluksvogels op de website gebruikte afbeeldingen zijn een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Geluksvogels niet.

13.2 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 14 – Gegevensbeheer & Privacy

14.1 Indien de Klant bij Geluksvogels een bestelling plaatst, dan worden zijn gegevens opgenomen in het klantenbestand van Geluksvogels. Geluksvogels houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens niet verstrekken aan derden, met uitzondering van gegevens aan derden welke nodig zijn voor de levering van de bestelling aan de Klant.

14.2 De gegevens van de bestellingen van de Klant worden door Geluksvogels op haar website opgeslagen voor een periode van twee (2) jaar.

14.3 Geluksvogels respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van hun persoonlijke gegevens. De gegevens kunnen alleen door Geluksvogels worden gebruikt om de Klant te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor de Klant relevante informatie. De verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Geluksvogels is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de Klant.

15.2 In geen geval kan Geluksvogels aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door gebruik van deze website en/of artikelen inclusief problemen ontstaan tussen de Klant en Geluksvogels.

15.3 Geluksvogels is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Geluksvogels. Geluksvogels is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en/of winst- of omzetderving.

15.4 Indien Geluksvogels, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

15.5 Geluksvogels behoudt zich het recht voor de website ten alle tijden te veranderen of te beëindigen en artikelprijzen aan te passen en zal niet verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgen hiervan. Typ- en prijsfouten voorbehouden.

15.6 Geluksvogels kan, na afgifte van de bestelling van de Klant bij het DHL-service punt of Fietskoeriers en tijdens het transport door DHL en Fietskoeriers, niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van het pakket of schade aan de inhoud ervan.

15.7 Geluksvogels heeft geen invloed op de werkwijze van DHL en Fietskoeriers en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de Klant een klacht heeft over de werkwijze of over een medewerker van DHL of Fietskoeriers, dient de Klant zich te wenden tot DHL Klantenservice (www.dhlparcel.nl) of Fietskoeriers.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Geluksvogels in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de Klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan de Klant mede te delen en zulks zonder dat Geluksvogels gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

16.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Geluksvogels kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden zelf, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

 • zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven
 • zullen Geluksvogels en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

17.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Winkelwagen
Scroll naar boven